Tạo Mã QR

Sau khi thực hiện lấy bearer token, tiếp tục sử dụng bearertoken để làm AUTH và thực thi API tạo QR

Sau khi có được bearer token sử dụng bearer token để thực thi API tạo QR code (API 2B)

Giải thích: Khi có một đơn hàng, yêu cầu thanh toán thì đối tác thực hiện API này để tạo mã QR, mã QR được trả lại output sẽ là chuỗi String

Khách hàng sử dụng thư viện chuyển đổi từ String (text) thành hình ảnh QR code sau đó hiển thị ra cho người dùng thanh toán.

URL: http://112.78.1.220:8084/vqr/api/qr/generate-customer METHOD: POST

AUTH:

Bearer Token lấy từ API get Token (API 1B) Content-Type: Application/json (Định dạng dữ liệu trả về mặc định)

INPUT:

{
  "bankAccount": "045416688",
  "userBankName": "DO DANG DUNG",
  "bankCode": "MB",
  "amount": 10000,
  "content": "19char",
  "transType": "C",
  "orderId": "13char",
  "urlLink": "https://............./?orderid=123456",
  "terminalcode": "",
  "sign": ""
}

dòng 1 số tài khoản ngân hàng thụ hưởng

dòng 2 tên chủ tài khoản

dòng 3 bankcode mã ngân hàng

dòng 4 số tiền (long)

dòng 5 nội dung (không dấu, không kí tự đặc biệt, tối đa 19 kí tự)

dòng 6 trạng thái (C có + / D nợ -)

dòng 7 orderid bên đối tác tự sinh tối đa 13 kí tự

dòng 8 Urlink KH cung cấp url back lại sau khi thanh toán thành công 3s.

dòng 9 Terminalcode là mã định danh điểm bán được khởi tạo trên app vietqr

dòng 10 chữ kí (có thể bỏ qua)

Lưu ý: Tất cả đều phải truyền, nếu không có thông tin thì để rỗng ""

THÔNG TIN BIẾN/ ĐỊNH DẠNG

bankAccount : (String)

userBankName : (String)

bankCode :(String)

amount : (Long)

content: (String)

transType: (String)

orderId: (String)

urLlink: (String)

terminalcode: (String)

sign: (String)

OUT PUT VIETQR TRẢ:

{
  "bankCode": "MB",
  "bankName": "Ngân hàng TMCP Quân đội",
  "bankAccount": "045416688",
  "userBankName": "DO DANG DUNG",
  "amount": "10000",
  "content": "VQR664712cff7 19char",
  "qrCode": "00020101021138530010A0000007270123000697042201090454166880208QRIBFTTA53037045405100005802VN62240820VQR664712cff7 19char63042B39",
  "imgId": "58b7190b-a294-4b14-968f-cd365593893e",
  "existing": 1,
  "transactionId": "",
  "transactionRefId": "ZmFiZTU2NjQtMjZjZi00MTEzLWIwOWEtNTAyNWQwNmRiM2Y1",
  "qrLink": "https://vietqr.vn/test/qr-generated?token=ZmFiZTU2NjQtMjZjZi00MTEzLWIwOWEtNTAyNWQwNmRiM2Y1",
  "terminalCode": null
}

THÔNG TIN BIẾN/ ĐỊNH DẠNG

- các biến có thông tin như trên: - khác:

+ Content: trường này trả ra sẽ đi kèm theo mã đối soát của VietQR VQR…………(khi sử dụng API test/transaction-callback thì yêu cầu nội dung của API QR trả về - output)

+ qrCode: trường này trả ra string, đối tác sử dụng để render mã QR

+ transactionId : là id giao dịch được VietQR ghi lại và thông báo cho đối tác để lưu trữ và đối soát (ở api transaction-sync sẽ đối tác sẽ làm căn cứ để trả lại retransactionId)

+ qrLink : là weblink thanh toán của vietqr. Hỗ trợ khách hang trong việc thanh toán mà không cần sử dụng đến việc tạo QR cho khách hang quét, VietQR sẽ làm thay điều đó (urLlink sẽ là đường dẫn mà đối tác muốn back lại sau khi khách hàng đã thanh toán thành công ở weblink vietqr 3 giây)

+ terminalcode : là mã định danh của cửa hang, chi nhánh, phân loại đối tác, phân loại giao dịch khi đối tác muốn phân loại khách hang có thể dung case này để thực hiện filter giao dịch

LƯU Ý: nội dung giới hạn không vượt quá 19 kí tự - ordered không vượt quá 13 kí tự - terminalcode đăng kí không vượt quá 20 kí tự

Sau đó báo nhân viên VietQR theo sđt 19006234 - Dũng 0332556499 để kích hoạt môi trường TEST

Last updated