Lấy Token

Sau khi đã chuẩn bị xong các thông tin cần thiết và cung cấp lại cho nhân viên của VietQR thì đối tác sẽ nhận lại được các thông tin: User, Password để thực hiện API đến VietQR

Đầu tiên phía đối tác thực hiện API lấy token “bearer” API 1B.

URL: http://112.78.1.220:8084/vqr/api/token_generate

METHOD: POST

USER: VIETQR CUNG CẤP PASS: VIETQR CUNG CẤP

EXAMPLE:

OUTPUT: {

"access_token": "eyJhbGciOiJIUzUxMiJ9.eyJhdXRob3JpdGllcyI6WyJST0xFX1VTRVIiXSwidXNlciI6IlkzVnpkRzl0WlhJdGJtRjJhWFJ5WVdOckxYVnpaWEl5TXpVdyIsImlhdCI6MTcxMzY2OTU0OCwiZXhwIjoxNzEzNjY5NjA3fQ.eAm351aXb9Bk_zEmJagboSN_Qv3NVUIM185qp01Upmw3wkV40q8B8R3Qp1QL4w3_3lWPy-ozzxDLSKClDHxsFQ",

"token_type": "Bearer",

"expires_in": 59

}

Lưu ý: Đối tác cần setup trước API này và cung cấp cho VietQR để VietQR có thể lấy được mã Bearer làm định danh, sau đó cấp lại tài khoản cho đối tác thực hiện API

Luồng thực hiện:

Sau đó báo nhân viên VietQR theo sđt 19006234 - Dũng 0332556499 để kích hoạt môi trường TEST

Last updated