Chú ý kết nối môi trường Test

CHÚ Ý 👍

Kết Nối qua IP:PORT:

Khi đối tác cung cấp thông tin kết nối dưới dạng IP:PORT, không cần thiết phải có thông tin liên quan đến SSL (Secure Sockets Layer).

Kết Nối qua Domain:

Trong trường hợp kết nối thông qua tên miền (Domain), việc có chứng chỉ SSL là bắt buộc. Cần đảm bảo rằng chứng chỉ SSL được cấu hình đúng cách để đảm bảo an toàn và bảo mật trong quá trình truyền thông.

Không Thử Nghiệm trên Local Host:

Việc thử nghiệm không thể được thực hiện trên Local Host. Cần sử dụng môi trường thử nghiệm thích hợp khác để kiểm tra và đánh giá.

Last updated