Kết nối môi trường test

Test API connect VietQR payment

Hiểu Rõ Tài Liệu Kỹ Thuật:

  • Đọc tài liệu kỹ thuật về kết nối API.

  • Tài liệu tham khảo: Tài liệu kỹ thuật.

Đăng Ký và Cài Đặt VietQR:

  • Tải và đăng ký tài khoản trên ứng dụng Liên kết thanh toán mã VietQR.

  • Hướng dẫn đăng ký: Video hướng dẫn.

Link tải app:

Sử dụng 1 tài khoản mặc định để test trước và đồng thời có thể mở 1 tài khoản ngân hàng thực để golive

Ghi chú : Việc dùng tài khoản thực sẵn có sẽ giúp cho việc golive hệ thống nhanh hơn khi chuyển đổi sang môi trường golive không phải sửa lại tham số về Tài khoản Video hướng dẫn.

Last updated