Check-order

Sau khi đã golive, API này để khách hàng thưc hiện kiểm tra giao dịch trong trường hợp chưa nhận được callback từ VietQR hoặc trong quá trình gửi API máy chủ của đối tác timeout,....

API Check Transaction:

Field

Value

Type

bankAccount

Số tài khoản ngân hàng

String*

type

Phân loại check: - 0: check bằng orderId

- 1: check bằng referenceNumber

int*

value

Giá trị check (giá trị orderId hoặc referenceNumber)

String*

checkSum

Chuỗi String mã hoá MD5 (bankAccount + accessKey) * Lưu ý: accessKey là username mà khách hàng được cung cấp để gọi API get Token.

String*

  • Output:

    • Trường hợp thành công: LIST JSON

Field

Value

Type

amount

Số tiền

long

transType

“C”: GD ghi có “D”: GD ghi nợ

String

orderId

Mã hoá đơn

String

referenceNumber

Mã giao dịch

String

timeCreated

Thời gian tạo giao dịch

long

timePaid

Thời gian thanh toán

long

status

Trạng thái giao dịch:

0: Chờ thanh toán

1: Thành công

2: Đã huỷ

int

type

Loại giao dịch: 0: GD tạo bằng mã VietQR

2: GD khác

int

content

Nội dung chuyển khoản

String

  • Trường hợp không thành công:

Field

Value

Type

status

FAILED

String

message

Trả về mã lỗi

String

  • Bảng mã lỗi:

Error Code

Mô tả

E46

Request Body không hợp lệ

E05

Lỗi không xác định

E74

Bearer Token không hợp lệ

E77

Số TK ngân hàng không trực thuộc merchant

E39

checkSum không hợp lệ

E95

Loại giao dịch (field “type” trong request body) không hợp lệ

E96

Không tìm thấy giao dịch tương ứng

Last updated