D - Máy bán hàng tự động

Cung cấp giải pháp và hệ thỗng xử lý thanh toán cho máy bán hàng tự động

Với hệ thống công nghệ xủ lý với tốc độ cao, VietQR cung cấp nền tảng thanh toán cho nhiều hãng dịch vụ máy bán hàng tự động và thiết bị xử lý tự động hóa!

Last updated